Incoterms 2010

30.04.2019

Incoterms noteikumi plaši tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecības praksē attiecībā uz starptautiskajiem preču piegādes līgumiem, lai novērstu atšķirības starp dažādu valstu nacionālajām tiesībām, komerciālajām paražām un terminu izpratni. Noteikumi nosaka precīzu pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi.

Jaunajā noteikumu versijā ir mainījies terminu skaits, daļa terminu palikuši nemainīgi, daļa izslēgti, bet atsevišķi nākuši klāt. Jaunās Incoterms 2010 noteikumu versijas stāšanās spēkā neietekmē saistības, kuras puses ir uzņēmušās saskaņā ar noteikumu iepriekšējām versijām. Sākot ar 2011.gada 1.janvāri, ja konkrētajos preču pirkuma – pārdevuma  līgumos nebūs norāde uz kādu no iepriekšējām Incoterms versijām, tiks uzskatīts, ka atsauce ir uz Incoterms 2010.

Incoterms 2010 noteikumu versija sastāv no 11 terminiem, kuri sadalīti četrās grupās.\

 

Terminu grupu skaidrojums:

E– termins nozīmē minimālas pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā
iepriekš norunātajā vietā, parasti - pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut
preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākas darbības, tam
jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.
F– termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja
instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad
prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir
pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.
C– termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem
nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa,
jābūt noradītam pēc atbilstošā C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam
jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.
D – saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātajā vietā vai
noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci
līdz šai vietai.

 

Jebkurš transportēšanas veids

         EXW - No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)

         FCA - Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

         CPT - Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

         CIP - Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

         DAT - Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

         DAP - Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

         DDP - Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

 

 

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

         FAS - Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

         FOB - Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

         CFR - Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

         CIF - Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)